Gratis download af materialet

Download af materialet her på siden er gratis. Login/registrering er frivilligt. Vi er altid interesserede i at vide hvilke uddannelsesinstitutioner og virksomheder som har glæde af vores materiale. Hvis du finder materialet brugbart så skriv gerne en mail til srk@dfm.dk og angiv hvilket organisation du kommer fra og hvordan I bruger materialet.

Log på/Registrer

 

Kategori: Almen
Kategori Titel Beskrivelse Link
Almen A1 - Introduktion til målinger De fundamentale begreber inden for måleteori præsenteres heriblandt: måling, enhed, reference, sporbarhed, normal, reference, kalibrering, måleusikkerhed, fejl, miljøparametre, opløselighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, danske aktører etc. Hent
Almen A3 - Introduktion til usikkerhedsbudgetter Grundlæggende indhold, opbygning og udregning af et usikkerhedsbudget. Gennemgås sammen med eksempler. Hent
Almen A3a - Introduktion til usikkerhedsbudgetter Excel-ark med eksempel på hvordan man laver en lineær regression, som inkluderer estimat for usikkerhederne på hældning og skæringspunkt. Hent
Almen A4 - Usikkerhedsbudget, regneark Regnearkstemplate til opsætning af usikkerhedsbudgetter. Hent
Almen A5 - Måleusikkerhed og overholdelse af tolerancer Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse. Hent
Almen A5a - Måleusikkerhed og tolerancer Excel-ark til supplering af A5-kompendiet. Hent
Almen A6 - Signalkæder og aflæsning af måledata Det introduceres, hvorledes data vist på en overvågningsskærm hænger sammen med selve målingen, heriblandt vurdering af tilhørende usikkerhed, kontrol af instrumenter og opstilling af usikkerhedsbudget for signalkæden. Hent
Almen En verden uden metrologi
Almen K4 - Målinger i klinisk biokemisk laboratorium
Almen K4_maalinger_i_klinisk_biokemisk_laboratorium.mov
Kategori: Elektrisk
Kategori Titel Beskrivelse Link
Elektrisk E1 - Måleteknik og impedansanalyse Med udgangspunkt i en spektrumanalysator introduceres en række måletekniske begreber, samt hvordan en impedansanalyse udføres ved forskellige typer kondensatorer og monteringsforhold. Hent
Elektrisk E3 - Grafisk introduktion til Fourier-række-transformationer I dette modul foretages en grafisk relateret analyse for at vise sammenhængen mellem tids- og frekvensdomæne. Der suppleres med analytiske udtryk for at opnå resultater, som giver realistisk overensstemmelse mellem observationer og teori. Hent
Elektrisk E5 - Konstruktion og udmåling af højfrekvensstrømtang Praktiske aspekter af strømmåling med fokus på konstruktion og anvendelse af en hjemmelavet strømtang til højfrekvent vekselstrøm. Hent
Elektrisk E7 - Måling af elektrisk effekt Måling af elektrisk effekt til f.eks. afregning af strømforbrug i private husholdninger og industri. Det vises, hvordan forskellige elmåleres nøjagtighed kan beregnes ud fra produktbladsoplysninger. Der henvises til relevante måleudstyrsdirektiver. Hent
Kategori: Flow
Kategori Titel Beskrivelse Link
Flow F1 - Introduktion til flowmåling Grundlæggende begreber inden for flowmåling gennemgås f.eks. volumen, viskositet samt laminart og turbulent flow. Desuden behandles det vigtigste måleudstyr og måleprincipper. Hent
Flow F2 - Flowmåling i væsker Forskellige instrumenter til måling af væskestrømning i rør præsenteres. Der redegøres for de forskellige teknologiers styrker og svagheder og for hvordan en flowmåler kalibreres. Hent
Flow F3 - Flowmåling i gas For måling af flow i gasser gælder en række måletekniske forhold, som er forskellige fra flowmåling i væsker. Disse beskrives her sammen med grundlæggende fysiske egenskaber ved gasser. Hent
Kategori: Geometri
Kategori Titel Beskrivelse Link
Geometri G1 - Geometrisk måling Der fokuseres på håndholdt måleudstyr såsom skydelære og mikrometerskrue. Forskellige kilder til måleusikkerhed gennemgås, og der opstilles et usikkerhedsbudget. Hent
Geometri G2 - Ruhed Introduktion til ruhed, form og bølgethed af overflader og karakterisering af ruhed vha. sanseindtryk, profil- og arealmetode. Grafisk vises hvordan form, bølgethed og ruhed kan skelnes med filtrering. Specifikationer i tekniske tegninger beskrives kort. Hent
Geometri G3 - Måling af ruhed med taktil ruhedsmåler Beskriver praktiske aspekter af taktil ruhedsmåling såsom indstillinger, filtre, kalibrering og brug af forskellige normaler. Hent
Geometri G4 - Optisk måling af overflader Indeholder kort introduktion til optik samt gennemgang af principperne bag konfokal-, fokusvariations- og interferensmikroskopi. Kalibrering af mikroskoper gennemgås tillige med usikkerhedsbudgetter for optisk måling af overflader. Hent
Geometri G4 - Optisk måling af overflader - ekstramateriale Zip-folder med ekstramateriale til G4. Indeholder Excel-ark til beregning af usikkerhedsbudget for optisk højdebestemmelse, Excel-ark til flerpunktskalibrering af mikroskop samt selve G4-kompendiet i .pdf-format. Hent
Geometri G5 - Kalibrering af KMM Introduktion til koordinatmålemaskiner (KMM). Det beskrives hvordan KMM'er kan valideres til brug for mange forskellige måleopgaver. Undervejs henvises til relevante ISO-standarder. Hent
Kategori: Fugt
Kategori Titel Beskrivelse Link
Fugt H1 - Introduktion til måling af luftfugtighed Kompendiet gør læseren bekendt med relevant terminologi inden for hygrometri, herunder fordampning, kondensation, mætning, damptryk og dugpunkt. Desuden introduceres måleprincipper og relevante enheder samt forskellige typer af måleinstrumenter. Hent
Fugt H2 – Øvelser til måling af luftfugtighed Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i kompendiet H1. Hent
Kategori: Kemi
Kategori Titel Beskrivelse Link
Kemi K1 - pH-måling Dette er en introduktion til pH-skalaen. Her gennemgås definitionen af pH-skalaen, molaritet, molalitet, ionmobilitet, samt hvordan pH ændrer sig ved fortynding og med temperatur. Hent
Kemi K2 - pH-metre Her beskrives, hvordan man foretager målinger med pH-metre baseret på glaselektroder, hvordan man kalibrerer et pH-meter, og hvordan man udarbejder et usikkerhedsbudget ved pH-målinger. Hent
Kemi K3 - Kemiske opløsninger Kompendiet beskriver de parametre, som påvirker opløselighed af kemiske stoffer, samt hvordan voluminet eller massen af kemiske stoffer bestemmes for vandige opløsninger ved brug af laboratorievægte, pipetter og andet måleudstyr. Hent
Kategori: Miljø
Kategori Titel Beskrivelse Link
Miljø O1 - Måling af akustiske miljøpåvirkninger Introduktion til begreberne lyd, støj, lydopfattelse og måling af lydtryk. Herunder hørestyrkekurver og vægtningskurver til brug ved angivelse af støjniveauer. Hent
Miljø O2 - Måling af partikler i røggas fra forbrændingsprocesser I dette modul beskrives formålet med at måle partikler i røggas, og målemetoden beskrives i detaljer. Hent
Kategori: Tryk
Kategori Titel Beskrivelse Link
Tryk P1 - Trykmåling i væsker og gasser Kompendiet giver viden om måleprincipper og usikkerhedskilder i forbindelse med trykmåling. Derudover opnås kendskab til kalibrering af trykmålere og fortolkning af certifikater. Hent
Kategori: Temperatur
Kategori Titel Beskrivelse Link
Temperatur T1 - Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk modstand En introduktion til hvordan temperaturmålinger udføres ved hjælp af temperaturafhængige elektriske modstande, heriblandt om industrielle temperaturmålere, strøm og spænding, pt100, toleranceklasser, måling af modstand, 4-terminal måling og kalibrering. Hent
Temperatur T2 - Øvelser til T1 Introduktion til praktiske aspekter ved modstandstermperaturmålinger, herunder øvelser med usikkerhedsberegning og datablade for et industrielt modstandstermometer. Hent
Temperatur T3 - Termoelementer Der fokuseres på de praktiske aspekter af temperaturmåling med termoelementer: Måleforhold, valg af type, konvertering fra spænding til temperatur og usikkerhedskilder. Til slut præsenteres et afsnit om termoelektrisk teori. Hent
Temperatur T5 - Måling af temperatur ved hjælp af stråling - teoretisk del Læseren opnår kendskab til radiometriske begreber som absorption, emission og termisk stråling. Hent