2019-05-13
Video: ca 8 min.
2019-05-09
Digitalisering og automatisering vil være et uundgåeligt vilkår for de ansatte på langt de fleste af fremtidens arbejdspladser, i trit med udviklingen inden for digital robot-automatisering og machine learning. Derfor er et øget fokus på...
2019-01-21
Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i kompendiet H1.
2019-01-21
Kompendiet gør læseren bekendt med relevant terminologi inden for hygrometri, herunder fordampning, kondensation, mætning, damptryk og dugpunkt. Desuden introduceres måleprincipper og relevante enheder samt forskellige typer af måleinstrumenter.
2019-01-21
Introduktion til begreberne lyd, støj, lydopfattelse og måling af lydtryk. Herunder hørestyrkekurver og vægtningskurver til brug ved angivelse af støjniveauer.
2019-01-21
Læseren opnår kendskab til radiometriske begreber som absorption, emission og termisk stråling.
2019-01-21
Måling af elektrisk effekt til f.eks. afregning af strømforbrug i private husholdninger og industri. Det vises hvordan forskellige elmåleres nøjagtighed kan beregnes ud fra produktbladsoplysninger. Der henvises til relevante måleudstyrsdirektiver.
2019-01-16
Kompendiet giver viden om måleprincipper og usikkerhedskilder i forbindelse med trykmåling. Derudover opnås kendskab til kalibrering af trykmålere og fortolkning af certifikater.
2018-12-05
Video: Varighed ca 8 min. Filmen giver et indblik i arbejdet med at analysere blodprøver på Klinisk Biokemisk Afdeling ved Næstved sygehus. Der fokuseres på hvordan pålidlighed og nøjagtighed af prøvesvar sikres gennem kalibrering og daglig kontrol.
2018-12-05
T3
2018-12-05
G4 - Ekstramateriale
2018-12-05
Indeholder kort introduktion til optik samt gennemgang af principerne bag konfokal-, fokusvariations-,og interferrensmikroskop. Kalibrering af mikroskoper gennemgås tillige med usikkerhedsbudgetter for optisk måling af overflader.
2018-11-15
Flowmåling i gas
2018-11-14
Flowmåling i væsker
2018-11-14
Introduktion til flowmåling
2018-11-13
Beskriver praktiske aspekter af taktil ruhedsmåling så som indstillinger og filtre, kalibrering og brug af forskellige normaler.
2018-11-13
Der er nu to nye kompendier tilgængelige i kategorien Geometri: G3 om måling af ruhed med taktil ruhedsmåler og G5 om kalibrering af koordinatmålemaskiner.
2018-11-13
Introduktion til koordinamålemaskiner (KMM). Det beskrives hvordan KMM'er kan valideres til brug for mange forskellige måleopgaver. Under vejs henvises til relevante ISO-standarder.
2018-08-17
Vores længe ventede faglærerseminar blev afholdt på EA Lillebælt den 15. august. 34 engagerede undervisere var mødt frem til en hel dag om måleteknik og usikkerhedsbudgetter. Dagen bød på oplæg om måleteori, gruppearbejde og praktiske øvelser.
2018-04-09
Der fokuseres på håndhodt måleudstyr som skydelære og mikrometerskrue. Forskellige kilder til måleusikkerhed gennemgås og der opstilles et usikkerhedsbudget.
2018-04-09
Metrologi.dk afholder seminarer for undervisere. Den 2. februar 2018 besøgte vi EASJ i Slagelse. Dagens emner var flowmåling i væsker, tolerancer og signalkæder. Den 22. februar var vi på EAAA i Århus, hvor materialet om pH-måling, kemiske...
2018-02-21
Regnearks template til opsætning af usikkerhedsbudgetter.
2017-12-15
Kompendiet beskriver de parametre, som påvirker opløselighed af kemiske stoffer, samt hvordan volumenet eller massen af kemiske stoffer bestemmes for vandige opløsninger ved brug af laboratorievægte, pipetter og andet måleudstyr.
2017-12-15
Introduktion til ruhed, form og bølgethed af overflader og karakterisering af ruhed vha. sanseindtryk, profil- og arealmetode. Grafisk vises hvordan form, bølgethed og ruhed kan skelnes med filtrering. Specifikationer i tekniske tegninger beskrives kort.
2017-09-26
Følgegruppeseminarer To fokusgruppedage med deltagelse fra virksomheder blevet afholdt den 23. august 2017 i Århus og den 29. august 2017 i Roskilde i samarbejde med erhvervsakademierne EASJ og EAAA. De to dage blev afholdt for at virksomheder...
2017-09-19
Excel-ark til supplering af A5-kompendiet.
2017-09-19
Excel ark med eksmempel på hvordan man laver en lineær regression, som inkluderer estimat for usikkerhederne på hældning og skæringspunkt.
2017-09-18
I dette modul foretages en grafisk relateret analyse for at vise sammenhængen mellem tids- og frekvensdomæne. Der suppleres med analytiske udtryk for at opnå resultater, som giver realistisk overensstemmelse mellem observationer og teori.
2017-09-18
Med udgangspunkt i en spektrumanalysator introduceres en række måletekniske begreber og hvordan en impedansanalyse udføres ved forskellige typer kondensatorer og monteringsmæssige forhold.
2017-09-18
Introduktion til praktiske aspekter ved modstandtermperaturmålinger, herunder øvelser med usikkerhedsberegning og datablade for et industrielt modstandtermometer.
2017-09-18
Her gives en introduktion til hvordan temperaturmålinger udføres ved hjælp af temperaturafhængige elektriske modstande, heriblandt om industri temperaturmålere, strøm og spænding, pt100, Toleranceklasser, Måling af modstand, 4-terminal måling, Kalibrering
2017-09-18
Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille accepterintervaller ud fra riskovurderinger. Der forudsættes en hvis kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.
2017-09-18
Det introduceres hvorledes data vist på en overvågningsskærm hænger sammen med selve målingen, heriblandt vurdering af tilhørende usikkerhed, kontrol af instrumenter, opstilling af usikkerhedsbudget for signalkæden.
2017-09-18
Her beskrives hvordan man foretager målinger med pH-metre baseret på glaselektroder, hvordan man kalibrerer et pH-meter og udarbejder et usikkerhedsbudget ved pH målinger.
2017-09-05
Ny hjemmeside med download-portal Det er med stor fornøjelse at vi har lanceret den nye hjemmeside for metrologi.dk. Undervisere, studerende og andre interesserede har nu adgang til at downloade undervisningsmaterialet direkte her fra siden. Vi beder...
2017-09-05
Hvad ville der ske, hvis der ikke var nogen metrologi?
2017-09-05
Dette er en introduktion til at forstå hvad pH heriblandt: definition af pH skalaen, hvad molaritet, lolalitet, ion mobilitet og hvordan pH ændre sig ved fortynding, samt hvordan pH ændrer sig med temperatur.
2017-09-05
Grundlæggende indhold, opbygning og udregning af et usikkerhedsbudget, gennemgås sammen med eksempler.
2017-09-05
De fundamentale begreber inden for måleteori præsenteres heriblandt: måling, enhed, reference, sporbarhed, normal, reference, kalibrering, måleusikkerhed, fejl, miljøparametre, opløselighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, danske aktører etc.
2017-06-29
2017-06-25
Gratis download af materialet Download af materialet her på siden er gratis. Login/registrering er frivilligt. Vi er altid interesserede i at vide hvilke uddannelsesinstitutioner og virksomheder som har glæde af vores materiale. Hvis du finder...
2017-06-13
Om os Vi kan altid kontaktes på metrologi@metrologi.dk Henvendelser angående indholdet på hjemmesiden kan sendes direkte til srk@dfm.dk Ved henvendelser angående bestemt materiale henvises som følger: Måleområde Skriv til...
2017-06-13
Målgruppe Undervisningsmodulerne kan findes under Download-fanen her på siden. Materialet stilles gratis til rådighed for uddannelsesinstitutioner. Hovedparten af materialet er målrettet erhvervsakademier, maskinmesterskoler og professionshøjskoler....
2017-06-06
Det internationale system for enheder (SI, Système International d'Unités) er defineret ud fra syv grundenheder. Ud fra de syv grundenheder kan alle øvrige målestørrelser tildeles en afledt enhed. Definitionen for de syv grundenheder fastsættes af BIPM (...
2017-06-05
Gratis undervisningsmateriale Her på metrologi.dk kan du gratis downloade undervisningsmateriale om praktisk måleteknik, kalibreringer og håndtering af usikkerhedsbidrag. Undervisningsmaterialet er i form af kompendier, videoer, regneeksempler og...

Seneste aktiviteter

2019-05-13

Video: ca 8 min.

2019-05-09

Digitalisering og automatisering vil være et...

2019-01-21

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i...

2019-01-21

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant...

2019-01-21

Introduktion til begreberne lyd, støj,...