Leksikon

Ligesom præcision i målinger er en essentiel del af metrologi, er et præcist sprogbrug nødvendigt for at kunne formidle resultatet af disse målinger og deres implikationer. På denne side findes et opslagsværk til nogle af de gængse udtryk og forkortelser, der bruges andre steder på siden og i metrologiske sammenhænge generelt.

SI-enhederne

Det internationale system for enheder (SI, Système International d’Unités) er defineret ud fra syv naturkonstanter. Disse bruges til at realisere de syv grundenheder, hvorfra alle andre størrelser tildeles en afledt enhed. Definitionen for de syv grundenheder fastsættes af BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) og er udførligt beskrevet i deres SI-brochure. Definitionen af SI-enhederne var tidligere fastsat i de syv grundenheder, hvorfra de syv naturkonstanter kunne bestemmes eksperimentelt. Men d. 20. maj 2019 – 144-årsdagen for Meterkonventionen – blev SI-enhedssystemet redefineret til udelukkende at være baseret på naturkonstanterne, der i samme ombæring fik en fast defineret værdi. Systemet er altså ikke længere baseret på f.eks. fysiske objekter som kilogramsloddet i Paris, men er i stedet forankret i uforanderlige konstanter, der kan bruges til at realisere enhederne. En fordel herved er, at grundenhederne kan realiseres over alt på jorden med tilpas avanceret udstyr. Det har dog også medført, at enhederne er blevet mere tekniske i deres definitioner og ikke nødvendigvis har en intuitiv pendant som før i tiden. Nedenfor er en opsummering af de syv naturkonstanter samt de tilhørende syv grundenheder i SI-systemet.

Symbol Værdi Beskrivelse
\Delta\nu_{\text{Cs}} 9\,192\,631\,770 Hz Frekvensen af overgangen mellem to hyperfinstruktur-niveauer af cæsium-133 atomets grundtilstand.
c 299\,792\,458 m/s Lysets hastighed i vakuum.
h 6,\!626\,070\,15 \times 10^{-34} J s Plancks konstant.
e 1,\!602\,176\,634 \times 10^{-19} C Elementarladningen, altså ladningen af en elektron (-e) og en proton (e).
k 1,\!380\,649 \times 10^{-23} J/K Boltzmanns konstant.
N_{\text{A}} 6,\!022\,140\,76 \times 10^{23} mol^{-1} Avogrados konstant.
K_{\text{cd}} 683 lm/W Lysstyrken af monokromatisk stråling med frekvensen 540 \times 10^{12} Hz.

 

Ved hjælp af disse konstanter kan de grundenhederne realiseres. For nogle af enhederne har intet ændret sig ved mødet d. 20. maj, da f.eks. lysets hastighed har været fastlagt siden 1983. Men for andre ændrede definitionen sig drastisk, hvor især kilogrammet ikke længere er defineret som massen af primærloddet i Paris. Nedenfor følger de syv grundenheder i SI-systemet med en effektiv definition på enhedens størrelse. Bemærk, at alle enhederne er knyttet til en eller flere af konstanterne ovenfor. Den tekniske definition kan læses på BIPM’s hjemmeside i deres SI-brochure.
Størrelse Enhed Symbol SI-definitioner
Tid Sekund s Et sekund er varigheden af 9\,192\,631\,770 perioder af strålingen fra cæsium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer.
Længde Meter m En meter er længden af den strækning, lyset tilbagelægger i det tomme rum i et tidsrum på 1/299\,792\,458 sekund.
Masse Kilogram kg Et kilogram er defineret ved at bruge værdien for Plancks konstant, hvis enhed kan omskrives til kg m^{2} s^{-1}. En mulig realisering med denne definition er Kibble-vægten, der bruger kraften fra et induceret magnetfelt til at balancere det objekt, man ønsker at kende massen af. En fordel ved den nye definition er, at primære realiseringer af masseskalaen i princippet kan etableres på hele skalaen og ikke kun ved 1 kg som tidligere.
Elektrisk strøm Ampere A En ampere er den mængde strøm, der opstår, når 1/1,\!602\,176\,634 \times 10^{-19} elementarladninger pr. sekund flyder gennem en ledning.
Termodynamisk
temperatur
Kelvin K En kelvin er lig med ændringen i den termodynamiske temperatur T, der resulterer i en ændring af termisk energi på kT = 1,\!380\,649 \times 10^{-23} J.
Stofmængde Mol mol Et mol er stofmængden af et system, der består af præcis 6,\!022\,140\,76 \times 10^{23} enheder.
Lysstyrke Candela cd En candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde, der udsender monokromatisk lys med en frekvens på 540 \times 10^{12} Hz, og hvis strålingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr. steradian.

 

En afledte enhed i SI-systemet består af en kombination af en eller flere af de syv grundenheder, hvor nogle af dem kan være opløftet i en potens. F.eks. er enheden for kraft newton, som udtrykt ved grundenhederne er N = kg m s^{-2}. Navnet for en en afledt enhed skrives altid med små bogstaver, men selve symbolet skrives med stort, når enheden er opkaldt efter en person (eksempelvis newton (N) og watt (W)).

Der findes 22 accepterede afledte enheder, som har fået deres eget unikke symbol, ligesom newton har N. De er dog ikke nødvendigvis unikke i deres definition, idet f.eks. becquerel (Bq), der beskriver aperiodisk radioaktivt henfald, og hertz (Hz), der beskriver harmoniske svingninger, begge er givet ved s^{-1}.

De afledte enheder kan ligeledes kombineres med hinanden og grundenhederne, så der i princippet er et uendeligt antal muligheder for enheder. Det er dog kun de 22, der har deres eget symbol, og de resterende skrives som en kombination af de grundlæggende 29.

Historisk har enheder været bundet op på artefakter, der lå lige for og var nemme at bruge, f.eks. en fod som længdemål eller en tønde som rummål. Men ligesom sprog får sit eget liv i lokale dialekter, kan størrelsen af en fod og en tønde ændre sig lokalt, og nye enheder kan komme til, hvis der ikke er accepterede standarder. Man har estimeret, at op mod en kvart million forskellige måleenheder blev brugt i tiden op til Den Franske Revolution[1]. I tiden efter tilsluttede langt de fleste lande sig til SI-systemet, men nogle lande holdt fast i deres egne definitioner.

Storbritannien har f.eks. deres Imperialistiske System, mens USA anvender det nært beslægtede US Customary. Velkendte enheder som en fod (0.3048 m) eller et pund (453,592 37 g) stammer fra disse systemer. Især de traditionelle måleenheder for længde, masse og volumen lever videre i dagligdagen for befolkningen i disse lande, mens områder som medicin, forskning og militær bruger SI. Det Imperialistiske System er også defineret ud fra sin relation til de officielle SI-enheder.

Af historiske årsager hænger nogle enheder dog fast i visse brancher selv i SI-lande, f.eks. er foden stadig meget udbredt i luftfartsindustrien ved højdemål.

Der findes også mere tekniske enhedssystemer, der bruges til specifikke formål. Som eksempel kan nævnes Planck-enheder, hvor fem naturkonstanter er defineret til at have værdien 1, så de kunne udelades i teoretisk, fysiske udregninger. Også astronomien opererer med et sæt separate enheder baseret på SI-systemet, fordi afstande og masser typisk er så store, at de ikke kan overskues lige så nemt udtrykt med SI-enhederne.

[1] Adler, Ken (2002). The Measure of all Things—The Seven-Year-Odyssey that Transformed the World. London: Abacus. ISBN 0349115079.

Den første generalkonference (CGPM) etablerede organisationen BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). BIPM består af tre organer: CGPM, CIPM og hovedkvarteret i Sèvres, Paris. BIPM udgiver blandt andet en SI-brochure[1] med udførlig beskrivelse af basisenhederne samt alle de godkendte afledte enheder. Det er også BIPMs opgave at koordinere den forskning, der finder sted ved medlemsstaternes nationale måleinstitutter (se Nationalt måleinstut (NMI)). Dette arbejde resulterer i en række mises en pratique[2], som indeholder vejledning til praktisk realisering af enhedernes definitioner (se Enhedernes realisering).

Den internationale kilogramprototype opbevares i BIPM’s bygninger i Paris.

[1] https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/
[2] https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/mise-en-pratique.html

Beslutninger om SI-enhedernes definitioner træffes på Generalkonferencen for Mål og Vægt (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM)[1,2], der afholdes ca. hvert fjerde år med deltagelse fra alle lande, som har underskrevet Meterkonventionen. Generalkonferencen blev afholdt første gang i 1875 med deltagelse af 17 lande[3], heriblandt Danmark. CGPM havde i 2019 61 medlemslande med yderligere 41 lande som associerede medlemmer[4].

[1] https://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/cgpm/ [2] http://www.dfm.dk/index.php?id=105 [3] https://www.bipm.org/en/about-us/member-states/original_seventeen.html [4] https://www.bipm.org/en/about-us/member-states/

Den Internationale Komité for Vægt og Mål (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) består af 18 individer af hver deres nationalitet fra medlemslandene i Meterkonventionen. De bliver udpeget af CGPM, og deres primære formål er at promovere uniformitet i måleenheder enten gennem direkte handlinger eller ved at indberette forslag til behandling af CGPM[1].

[1] https://www.bipm.org/en/committees/cipm/
At realisere en enhed betyder at konvertere den fra sin definition til virkeligheden. Realiseringen af en enhed kan ifølge Det Internationale Ordforråd for Metrologi ske på tre måder[1]:
  1. Realisering af enheden fra dens definition;
  2. Reproduktion af en normal;
  3. Indførsel af en artefakt som definitionen for en enhed.
Som eksempel kan vi se på meteren ud fra de tre punkter. Ved Meterkonventionens fødsel var meteren defineret som længden af den oprindelige meterstok, og enheden var derfor realiseret iht. punkt tre. De meterstokke, som medlemslandene efterfølgende modtog, var også realiseringer af meteren, idet de var reproduktioner af primærnormalen, altså punkt to. Ved CGPM i 1983 blev værdien for lysets hastighed fastlagt til 299 792 458 m/s, og meteren fik sin definition ovenfor. Dette medførte, at meteren nu kunne realiseres ved brug af lasere, idet man var i stand til at måle frekvensen meget præcist ud fra definitionen af sekundet. Meteren kunne hermed realiseres direkte fra sin definition iht. punkt et, hvor punkt to bruges til den praktiske realisering med præcis opmåling af måleklodser, der tjener som sekundærnormaler. [1] https://www.bipm.org/en/publications/guides/

Generel Teknisk Service-institutterne (GTS) levererer teknologisk infrastruktur til det danske erhvervsliv. I Danmark findes der syv, hvoraf to er DFM A/S og FORCE Technology, og de bliver hvert år støttet med ca. 300 mio. kr. af den danske stat inden for forskellige emner[1]. GTS-institutterne befinder sig midt imellem den akademiske verden og erhvervslivet og har derfor en unik mulighed for at gøre den avancerede viden, der produceres, tilgængelig for de danske virksomheder. Gennem forskning og udvikling, både internt og i samarbejde med industrielle partnere, skaber GTS-institutterne de rigtige betingelser for, at især små og mellemstore virksomheder kan vokse og udvikle nye, innovative løsninger.

[1] http://bedreinnovation.dk/ [2] https://gts-net.dk/gts-institutter/

Meterkonventionen (Convetion du Mètre) er traktaten, der grundlagde BIPM. Den blev underskrevet i Paris d. 20. maj 1875 af 17 nationer, heriblandt Danmark[1]. Deltagerlandene blev enige om en fælles definition af meteren og kilogrammet, og på CGPM‘s første møde i 1889 blev en stok og et lod valgt som primærnormaler, der definerede de to enheder[2].

Konventionen blev i 1921 senere udvidet til at kunne omfatte enheder af alle størrelser, hvilket lagde grundstenen for SI-systemet, der blev vedtaget i 1960 på det 11. CGPM-møde.

[1] https://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/metre-convention/ [2] Jabbour, Z.J.; Yaniv, S.L. (2001). “The Kilogram and Measurements of Mass and Force” (PDF). J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 106 (1): 25–46. doi:10.6028/jres.106.003.

De nationale måleinstitutter (NMI’er) udpeges af CIPM, og i Danmark udfyldes rollen af Dansk Fundamental Metrologi A/S[1]. Deres rolle er at koordinere, opbygge og vedligeholde den nationale metrologiske infrastruktur og sørge for sporbarhed til internationalt anerkendte standarder (der kan være realiseret i de enkelte laboratorier som primærnormaler). Derudover deltager de i det globale metrologisamarbejde om at udvikle og nyttiggøre SI-enhedssystemet gennem forsknining og vidensudveksling med andre NMI’er.

På nationalt niveau besidder NMI’er typisk den højeste målekompetence inden for centrale målestørrelser og står derfor for den akkrediterede kalibrering af landets virksomheder. I den forbindelse foregår der også en intern udvikling af målekompetencerne af særlig vigtighed for landet. NMI’er deltager af samme årsag typisk også i forskningsprojekter i samarbejde med den akademiske og industrielle verden for at forbedre konkurrenceevnen af det pågældende land.

[1] https://www.dfm.dk
Afledt måleenhed Se Målenhed, afledt.
Afvigelse Værdi minus dens referenceværdi. 
Akkrediteret laboratorium Laboratorium med tredjeparts anerkendelse af laboratoriets tekniske kompetence, kvalitetsstyringssystem samt uvildighed. 
Arbejdsnormal Normal der anvendes rutinemæssigt til at kalibrere eller kontrollere materialiserede mål eller måleinstrumenter eller referencematerialer. 
Arbejdsområde Se Måleområde.
Artefakt Genstand forarbejdet af menneskehånd. Eksempler på måletekniske artefakter er et lod og en meterstok.
BIPM Bureau International des Poids et Measures. 
BNM Bureau National de Métrologie, Frankrigs nationale metrologiske institut.
CCAUV Consultative Committee for Acoustics, Ultrasound, and Vibration. Oprettet 1999.
CCEM Consultative Committee for Electricity and Magnetism. Oprettet 1927.
CCL Consultative Committee for Length. Oprettet 1952.
CCM Consultative Committee for Mass and related quantities. Oprettet 1980.
CCPR Consultative Committee for Photometry and Radiometry. Oprettet 1933.
CCQM Consultative Committee for Amount of Substance: Metrology in Chemistry and Biology. Oprettet 1994.
CCRI Consultative Committee for Ionizing Radiation. Oprettet 1958.
CCT Consultative Committee for Thermometry. Oprettet 1937.
CCTF Consultative Committee for Time and Frequency. Oprettet 1956.
CCU Consultative Committee for Units. Oprettet 1964.
CEN Comité Européene de Normalisation. Europæiske standardiseringsorganisation.
CDFM Center for Dansk Fundamental Metrologi.
CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures. Afholdt første gang i 1889. Mødes hvert 4. år.
Checknormal Arbejdsnormal der rutinemæssigt anvendes til at sikre, at målinger er korrekt udført.
CIPM Comité Internationale des Poids et Mesures.
DANAK Dansk Akkreditering. Tildeler akkrediteringer i Danmark.
DANIAmet Samarbejde mellem primær- og referencelaboratorierne i Danmark.
Detektor Indretning eller stof, der viser tilstedeværelsen at et fænomen uden nødvendigvis at give en værdi for den tilhørende størrelse. Fx lakmuspapir.
DFM Dansk Fundamental Metrologi A/S, Danmarks nationale metrologiske institut.
Drift Langsom ændring af en metrologisk egenskab ved et måleinstrument.
Dødbånd Største interval i hvilket ekstern stimulus kan varieres (begge retninger) uden at frembringe en ændring i måleinstrumentets respons.
EA European co-operation for Accreditation, dannet ved sammenlægning af EAL (European Cooperation for Accreditation of Laboratories) og EAC (European Accreditation of Certification) i november 1997.
EAC Se EA.
EAL Se EA.
Enhed Se Måleenhed.
Enhedssystem Se Måleenhedssystem.
EUROMET Samarbejde mellem 22 nationale metrologiinstitutter i Europa og Tyrkiet samt EU-kommissionen.
EUROlab Frivilligt fagligt samarbejde mellem prøvnings- og kalibreringslaboratorier i Europa.
Fejl (for et måleinstrument), største tilladte Ekstremværdierne for en fejl der er tilladt ved specifikationer, regulativer m.v. for et givet måleinstrument.
Fejl (i et måleinstrument), systematisk Systematiske visningsfejl i et måleinstrument.
Fejlgrænser (for et måleinstrument) Ekstremværdierne for en fejl der er tilladt ved specifikationer, regulativer m.v. for et givet måleinstrument.
Fundamental metrologi Se Metrologi, fundamental.
Generalkonferencen for Mål og Vægt Se CGPM.
Grundenhed (for måling) Måleenhed for en grundstørrelse i et givet system af størrelser.
GLP God LaboratoriePraksis. DANAK godkender laboratorier i henhold til OECDs GLP-regler.
GUM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Udgivet af BIPM, IEC, ISO, OIML og IFCC (International Federation of Clinical Chemistry), IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) og IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics).
Handlingsplan for metrologisk hovedområde Udarbejdes cirka hvert 5. år for hvert af de 10 metrologiske hovedområder.
Historik, måleudstyr Se kalibreringshistorie.
Influensstørrelse Størrelse, som ikke er en målestørrelse, men som har indflydelse på måleresultatet.
Instrumentkonstant Koefficient, som en direkte visning på måleinstrumentet skal multipliceres med for at få visningen af målestørrelsen eller en størrelse, der anvendes til beregning af målestørrelsens værdi.
International (måle)normal Normal, der er anerkendt ved en international aftale til at kunne tjene internationalt som grundlag for at fastsætte værdien af andre normaler for den pågældende størrelse.
ISO International Organization for Standardization.
IEC International Electrotechnical Commission.
Justering af et måleinstrument Proces, der bringer et måleinstrument i en funktionstilstand, der passer til dets anvendelse.
Justervesenet Norges nationale metrologiske institut.
Kalibrering Sæt af arbejdsprocesser, som under specificerede betingelser tilvejebringer relationen mellem værdier af størrelsen vist på et måleinstrument eller målesystem eller repræsenteret af et materialiseret mål eller et referencemateriale og de tilsvarende værdier realiseret ved normaler.
Kalibreringscertifikat Resultat af en kalibrering kan registreres i et dokument, undertiden kaldt et kalibreringscertifikat eller en kalibreringsrapport.
Kalibreringshistorie, måleudstyrs Komplet registrering af resultaterne fra et måleudstyrs kalibrering over lang tid for derved at kunne vurdere udstyrets stabilitet over tid.
Kalibreringsinterval Tidsinterval mellem to på hinanden følgende kalibreringer af et måleinstrument.
Kalibreringsrapport Se Kalibreringscertifikat.
Konventionel sand værdi (af en størrelse) Værdi tillagt en bestemt størrelse og accepteret, sommetider konventionsmæssigt, som havende en passende usikkerhed for et givet formål. Betegnes sommetider “tillagt værdi”, “bedste estimat for værdien”, “konventionel værdi” eller “referenceværdi”.
Korrektion Værdi, der adderes algebraisk til det ukorrigerede måleresultat for at kompensere for systematisk fejl.
Korrektionsfaktor Faktor, som det ukorrigerede måleresultat multipliceres med for at kompensere for systematisk fejl.
Legal metrologi Se Metrologi, legal.
Materialiseret mål Indretning, som har til formål på en permanent måde, under brugen af den, at producere eller levere en eller flere kendte værdier af en given størrelse, eksempelvis: Et lod, et volumenmål, en måleklods, et referencemateri ale.
Meterkonventionen Mellem-statslig konvention etableret i 1875 med det formål at sikre et globalt, ensartet system af måleenheder. I 2019 var der 61 medlemsstater og 41 associerede stater.
Metersystemet Enhedssystem baseret på meteren og kilogrammet. Senere udviklet til SI-systemet.
Metrologi Fra græsk metron = mål. Læren om mål og vægt.
Metrologi, fundamental Står i Danmark for det mest nøjagtige niveau inden for en given disciplin. Der er ingen international definition af begrebet fundamental metrologi.
Metrologi, industriel Sikre hensigtsmæssig funktion af måleinstrumenter der bruges i industrien samt i fremstillings- og prøvningsprocesser.
Metrologi, legal Sikre målingers nøjagtighed hvor disse har indflydelse på sundhed, sikkerhed og gennemskueligheden af økonomiske transaktioner.
Metrologi, videnskabelig Beskæftiger sig med at organisere og udvikle målenormaler samt med at opbevare dem.
Metrologisk felt Underopdeling i Danmark af de metrologiske hovedområder.
Metrologisk handlingsplan Skrives ca. hvert 5. år for hvert af de ti metrologiske hovedområder.
Metrologisk hovedområde Internationalt er metrologien opdelt i 10 faglige hovedområder.
MKSA-systemet Enhedssystem baseret på Meter, Kilogram, Sekund og Ampere. Blev i 1954 udvidet med kelvin og candela og fik navnet SI-systemet.
Mål, materialiseret Indretning bestemt til at udføre en måling, alene eller i forbindelse med supplerende indretninger.
Måleenhed Bestemt størrelse, defineret og konventionsmæssigt accepteret, med hvilken størrelser i samme kategori kan sammenlignes for at udtrykke deres talmæssige størrelse relativt til denne størrelse.
Måleenhed uden for et system Måleenhed som ikke tilhører et enhedssystem.
Måleenhed,(afledt) kohærent Afledt måleenhed, der kan udtrykkes som et produkt af grundenheder i potenser med proportionalitetskoefficienten 1.
Måleenhedssystem Mængde af grundenheder og afledte enheder defineret i henhold til givne regler for et givet system af størrelser.
Målefejl Resultat af en måling minus en sand værdi af målestørrelsen.
Målefejl, absolut Når det er nødvendigt at skelne “fejl” fra “relativ fejl”, kaldes det førstnævnte for absolut målefejl.
Målefejl, relativ Målefejl divideret med en sand værdi af målestørrelsen.
Målefejl, systematisk Middelværdi som resultat af et uendeligt antal målinger af den samme målestørrelse udført under repeterbarhedsbetingelser minus en sand værdi for målestørrelsen.
Målefejl, tilfældig Måleresultat minus middelværdien fra et uendeligt antal målinger af den samme målestørrelse udført under repeterbarhedsbetingelser.
Måleinstallation Et målesystem, som er permanent installeret, kaldes en måleinstallation.
Måleinstrument Indretning bestemt til at udføre en måling, alene eller i forbindelse med supplerende indretninger.
Målekæde Serie af elementer i et måleinstrument eller målesystem, som udgør målesignalets vej fra indgangen til udgangen.
Målemetode Logisk sekvens af operationer, generisk beskrevet, anvendt ved udførelsen af målinger.
Målenormal Materialiseret mål, måleinstrument, referencemateriale eller målesystem, som har til formål at definere, realisere fysisk, bevare eller reproducere en eller flere værdier for en størrelse for at tjene som en reference.
Målenormal, international Normal, anerkendt ved en international aftale til at kunne tjene internationalt som grundlag for at fastsætte værdien af andre normaler for den pågældende størrelse.
Målenormal, national Normal, anerkendt ved en national beslutning som grundlag for fastsættelsen af værdien i et land af andre normaler for den pågældende størrelse.
Målenormal,vedligeholdelse af en Række af foranstaltninger der er nødvendige for at bevare de metrologiske egenskaber for en målenormal inden for passende grænser.
Målenøjagtighed Graden af overensstemmelser mellem et måleresultat og en sand værdi af målestørrelsen.
Måleområde Række af værdier for målestørrelsen inden for hvilke det er hensigten, at måleinstrumentets fejl ligger inden for specificerede grænser.
Måleprincip Det videnskabelige grundlag for en målemetode.
Måleprocedure Sæt af operationer, detaljeret beskrevet, anvendt ved udførelsen af bestemte målinger i overensstemmelse med en given målemetode.
Målepræcision Størrelsen af spredningen af resultatet fra gentagne målinger.
Måleresultat Værdi som tillægges en målestørrelse, opnået ved måling.
Målestørrelse Bestemt størrelse som underkastes måling.
Målesystem Komplet sæt af måleinstrumenter og andet udstyr sammensat til at udføre specificerede målinger.
Måleusikkerhed Parameter som er knyttet til måleresultatet, og som karakteriserer de værdiers spredning, som med rimelighed kan tillægges målestørrelsen. Det er almindelig anerkendt at estimere usikkerhed efter retningslinier angivet i GUM.
Måling Sæt af operationer som har til formål at bestemme værdien af en størrelse.
NRC National Research Counsil, Institute for National Measurement Standards, Canadas nationale metrologiske institut.
National målenormal Se Målenormal, national.
Nationalt referencelaboratorium Laboratorium som med sporbarhed til et udenlandsk primærlaboratorium kan kalibrere en given målestørrelse på højeste niveau i Danmark, samt vedligeholder og videreudvikler referencenormaler.
NIST National Institute of Standards and Technology, USA’s nationale metrologiske institut.
NMI Ofte brugt forkortelse på engelsk generelt for et lands National Metrology Institute.
NMi-VSL Nerderlands Meetinstituut – Van Swinden Laboratorium, Hollands nationale metrologiske institut.
Nominel værdi Se Værdi, nominel.
Normal Se Målenormal.
Normal, sammensat Et sæt af ensartede materialiserede mål eller måleinstrumenter, som, når de anvendes sammen, udgør én normal.
Normal, transportabel Normal, undertiden specielt konstrueret, beregnet til at blive flyttet mellem forskellige steder.
NPL National Physical Laboratory, Storbritanniens nationale metrologiske institut.
Nøjagtighed af et måleinstrument Evnen hos et måleinstrument til at give respons, der er tæt ved en konventionel værdi.
Nøjagtighedsklasse Klasse af måleinstrumenter der tilfredsstiller visse metrologiske krav, og som tilsigter at holde fejl inden for specificerede grænser.
OIML Organisation Internationale de Metrologie Legale, International Organzation of Legal Metrology.
Overføringsnormal Normal der anvendes som mellemled til at sammenligne normaler.
Overføringsudstyr Betegnelsen overføringsudstyr bør benyttes, når mellemleddet ikke er en normal.
Primærlaboratorium Laboratorium som driver internationalt anerkendt fundamental metrologisk forskning samt realiserer og vedligeholder normaler på højeste internationale niveau.
Primærmetode Metode som har de højeste metrologiske kvaliteter, og hvis gennemførsel kan beskrives og forstås fuldstændigt, og for hvilken et komplet usikkerhedsbudget kan angives i SI-enheder, og hvis resultater derfor kan accepteres uden reference til en normal for størrelsen som måles.
Primærnormal Normal der er udpeget eller som er alment anerkendt som havende de højeste metrologiske kvaliteter, og hvis værdi er accepteret uden reference til andre normaler for den samme størrelse.
Primært referencemateriale Se Referencemateriale, primært.
Prototype Artefakt som definerer en måleenhed. Kilogramprototypen (1 kg-loddet) i Paris var den sidste prototype i SI-systemet indtil redefineringen d. 20. maj 2019.
Præstationsprøvning (laboratorium) Bestemmelse af laboratoriers ydeevne med hensyn til prøvning ved hjælp af sammenligning af prøvninger mellem laboratorier.
Prøvning Teknisk handling som består i bestemmelse af en eller flere egenskaber ved et givet produkt, proces eller serviceydelse i henhold til en specificeret procedure.
PTB Physikalish-Technische Bundesanstalt, Tysklands nationale metrologiske institut.
Referencebetingelser Brugsbetingelser for et måleinstrument, der er foreskrevet for prøvning af dets ydeevne eller for sammenligning af måleresultater.
Referencelaboratorium Se Nationalt referencelaboratorium.
Referencemateriale (CRM), certificeret Referencemateriale, ledsaget af et certifikat, som har en eller flere egenskaber, hvis værdier er certificeret ved en procedure, som etablerer sporbarhed til en nøjagtig realisering af den enhed, i hvilken egenskabsværdierne er udtrykt, og for hvilket hver certificeret værdi ledsages af en angiven usikkerhed med et angivet konfidensniveau.
Referencemateriale (RM) Materiale eller stof med en eller flere værdiegenskaber, som er tilstrækkeligt ensartede og veldefinerede til at kunne anvendes til kalibrering af et apparat, vurdering af en målemetode eller til at tildele værdier til materialer.
Referencemateriale, primært Referencemateriale som har de højeste metrologiske kvaliteter og hvis værdi er bestemt ved brug af en primærmetode.
Referencenormal I almindelighed normalen med den højeste metrologiske kvalitet som er tilgængelig på et givet sted eller i en given organisation, og fra hvilken målinger udført på det pågældende sted er afledt.
Referenceværdier Normalt indeholdt i et instruments referencebetingelser. Se også Værdier, fastsatte.
Relativ fejl Se Målefejl, relativ.
Repeterbarhed (af måleresultater) Graden af overensstemmelse mellem resultaterne af gentagne målinger af samme målestørrelse udført under samme målebetingelser.
Repeterbarhed (for et måleinstrument) Evnen hos et måleinstrument til at give nær de samme visninger ved gentagne anvendelser af den samme størrelse og under de samme målebetingelser.
Reproducerbarhed (af måleresultater) Graden af overensstemmelse mellem måleresultaterne af samme målestørrelse udført under ændrede betingelser for måling.
Respons Indgangssignalet til et målesystem kan kaldes stimulus, og udgangssignalet kan kaldes respons.
Resultat, korrigeret Måleresultat efter korrektion for systematisk fejl.
SI-enhed Enhed i SI-systemet.
SI-systemet Det internationale enhedssystem (Le Système International d`Unités) med de formelle definitioner af alle SI-grundenheder, godkendt af Generalkonferencen for Mål og Vægt (CGPM).
Sammensat normal Se Normal, sammensat.
Sand værdi (af en størrelse) I forbindelse med sand værdi anvendes ubestemt form i stedet for bestemt form, idet der kan være mange, der er konsistente med definitionen for en given bestemt størrelse.
Sekundærnormal Normal, hvis værdi er fastsat ved sammenligning med en primærnormal for den samme størrelse.
Sensor Element i et måleinstrument eller en målekæde, der direkte påvirket af målestørrelsen.
Skaladeling Afstand mellem to på hinanden følgende skalastreger målt langs samme linie som skalalængden.
Skalaområde For en analog visningsindretning kan begrebet kaldes et skalaområde.
Sporbar Adjektivet sporbar anvendes ofte som udtryk for begrebet sporbarhed.
Sporbarhed Egenskab hos et måleresultat eller værdien for en normal, hvorigennem måleresultatet eller værdien kan relateres til givne referencer, normalt nationale eller internationale normaler, gennem en ubrudt kæde af sammenligninger, der alle har en oplyst usikkerhed.
Sporbarhedskæde Den ubrudte kæde af sammenligninger kaldes en sporbarhedskæde.
Spændvidde Numerisk værdi af differencen mellem de to grænser for et nominelt område.
Stabilitet Evnen ved et måleinstrument til at bevare de metrologiske egenskaber konstante med tiden.
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Sveriges nationale metrologiske institut.
Standardafvigelse, eksperimentel Parameteren s, for en serie på n målinger af den samme målestørrelse, karakteriserer spredningen af resultaterne og er fastlagt ved formlen for standardafvigelse.
Stimulus Indgangssignalet til et målesystem kan kaldes stimulus, og udgangssignalet kan kaldes respons.
Størrelse (målelig) Egenskab ved et fænomen, en genstand eller et materiale, som kan udtrykkes kvalitativt og bestemmes kvantitativt.
Størrelsesdimension Udtryk som repræsenterer en størrelse i et system af størrelser som et produkts faktorer opløftet i potenser af grundstørrelsernes dimensioner.
Største tilladte fejl (for et måleinstrument) Se Fejl (for et måleinstrument), største tilladte.
Systematisk fejl Se Målefejl, systematisk.
Tilfældig fejl Se Målefejl, tilfældig.
Transfernormal Normal, der anvendes som mellemled til at sammenligne normaler.
Transparens Evnen hos et måleinstrument til ikke at forandre målestørrelsen.
Transportabel normal Se Normal, transportabel.
Tærskelværdi, opløsningsevnens Største ændring i et stimulus, der ikke medfører en mærkbar ændring i måleinstrumentets respons, når ændringen i stimulus foregår langsomt og jævnt.
Usikkerhed Se Måleusikkerhed.
Vedligeholdelse af en målenormal Række af foranstaltninger, der er nødvendige for at bevare de metrologiske egenskaber for en målenormal inden for passende grænser.
Visning (af et måleinstrument) Værdi af en (målelig) størrelse, som måleinstrumentet angiver.
Værdi (af en størrelse) Talmæssig størrelse udtrykt som en måleenhed multipliceret med et tal.
Værdi (af en målestørrelse), transformeret Værdien af et målesignal, som repræsenterer en given målestørrelse.
Værdier, fastsatte Brugsbetingelser, inden for hvilke det er hensigten, at de metrologiske egenskaber for et måleinstrument ligger inden for specificerede grænser.
Værdi, nominel Afrundet eller tilnærmet værdi for en egenskab ved et måleinstrument, som giver en vejledning for dets anvendelse.

 

Usikkerhed beskriver den statistiske spredning af en række målinger i forhold. Usikkerhed kan komme mange steder fra, f.eks. fra måleudstyrets opløsning, brugeren af udstyret, omgivelserne og testobjektet for blot at nævne nogle få. Alle målinger er underlagt en vis usikkerhed, og et resultat er ikke komplet, før det rapporteres med en usikkerhed. En omfattende guide til håndtering og udregning af usikkerheder kan findes i BIPM‘s Guide to the Expression of Uncertainty in Measuremen (GUM)[1]. Centralt i emnet usikkerhed er to begreber: Nøjagtighed angiver graden af afvigelse mellem en måling og den sande værdi, mens præcision angiver mængden af spredning omkring middelværdien illustreret med de fire eksempler ovenfor. Nøjagtigheden af en måling kan f.eks. påvirkes af systematiske fejl, der influerer alle målepunkter i en bestemt retning, hvorimod præcisionen er bestemt af de tilfældige, statistiske fejlkilder. En vigtig pointe her er, at det ikke hjælper noget at foretage flere målinger, hvis målenøjagtigheden er lav; man kommer ikke tættere på den sande værdi. Hvis man derimod har høj nøjagtighed, men lav præcision, vil målingernes middelværdi nærme sig den sande værdi ved flere målinger. [1] https://www.bipm.org/en/publications/guides/

Gennem tiden har CGPM ændret SI-enhedernes definitioner flere gange. For eksempel var sekundet oprindeligt defineret ved, at der skulle være 24 x 60 x 60 (eller 86 400) sekunder på et døgn. Dermed var sekundet afhængigt af, hvor præcist man kunne måle og definere det astronomiske fænomen “et døgn”. På et tidspunkt opdagede man uregelmæssigheder i jordens rotation, som ikke indgik i de astronomiske teorier[1]. Man var altså havnet i en situation, hvor de mest nøjagtige tidsmålere var mere pålidelige end det fænomen, som indgik i definitionen af tidsenheden. I 1960 gik man derfor over til en definere sekundet som en vis brøkdel af jordens omløbstid om solen, det astronomiske fænomen “et år”. Allerede i 1967 blev man dog enige om, at den nuværende definition baseret på det kvantefysiske fænomen ‘atomar stråling’ var mere praktisk.

En ny definition af en enhed ligger altid meget tæt på den gamle, således at samfundet ikke skal konfronteres med helt anderledes enheder, hver gang definitionerne bliver ændret. Enhederne kan derfor let tilnærmes med de ældre definitioner, og der er således stadig meget tæt ved 86 400 sekunder på et døgn. På grund af den ændrede definition er det dog af og til nødvendigt at indsætte et skudsekund for at få dagslængden til at passe med de astronomiske observationer[2].

[1] https://www.nist.gov/si-redefinition/second-past [2] https://videnskab.dk/kultur-samfund/skudsekund-er-svaert-klemme-ind-i-kalenderen