Download

Download af materialet her på siden er gratis. Vi er altid interesserede i at vide, hvem der har glæde af vores materiale – både af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Hvis du finder materialet brugbart, eller på anden måde har ris eller ros, så skriv gerne en mail til srk@dfm.dk med dine kommentarer.

Alt materialet er emneinddelt herunder. Tryk på fanerne for at folde dem ud og tilgå materialet.

A1 – Introduktion til målinger

De fundamentale begreber inden for måleteori præsenteres heriblandt: måling, enhed, reference, sporbarhed, normal, reference, kalibrering, måleusikkerhed, fejl, miljøparametre, opløselighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, danske aktører etc.

A2 – Introduktion til usikkerhedsbudgetter

Grundlæggende indhold, opbygning og udregning af et usikkerhedsbudget. Gennemgås sammen med eksempler.

A2a – Introduktion til usikkerhedsbudgetter, regneark

Excel-ark med eksempel på hvordan man laver en lineær regression, som inkluderer estimat for usikkerhederne på hældning og skæringspunkt.

A3 – Regneark til usikkerhedsbudgetter

Zip-fil med regnearkstemplates til opsætning af usikkerhedsbudgetter.

A4 – Måleusikkerhed og overholdelse af tolerance

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

A4a – Måleusikkerhed og overholdelse af tolerance, regneark

Supplerende Excel-ark til A4-kompendiet.

A5 – Signalkæder og aflæsning af måledata

Det introduceres, hvorledes data vist på en overvågningsskærm hænger sammen med selve målingen, heriblandt vurdering af tilhørende usikkerhed, kontrol af instrumenter og opstilling af usikkerhedsbudget for signalkæden.

A6 – Statistik med tilfældigt genererede tal

Grundlæggende statistiske begreber såsom middelværdi og standardafvigelse samt t-testen introduceres i kompendiet. Udviklingen af disse bliver både grafisk og med udregnede værdier illustreret i de medfølgende regneark, når mængden af målinger i form af tilfældigt genererede tal øges.

E1 – Måleteknik og impedansanalyse

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

E2 – Grafisk introduktion til Fourierrække-transformationer

I dette modul foretages en grafisk relateret analyse for at vise sammenhængen mellem tids- og frekvensdomæne. Der suppleres med analytiske udtryk for at opnå resultater, som giver realistisk overensstemmelse mellem observationer og teori.

E3 – Konstruktion og udmåling af højfrekvensstrømtang

Praktiske aspekter af strømmåling med fokus på konstruktion og anvendelse af en hjemmelavet strømtang til højfrekvent vekselstrøm.

E4 – Måling af elektrisk effekt

Måling af elektrisk effekt til f.eks. afregning af strømforbrug i private husholdninger og industri. Det vises, hvordan forskellige elmåleres nøjagtighed kan beregnes ud fra produktbladsoplysninger. Der henvises til relevante måleudstyrsdirektiver.

F1 – Introduktion til flowmåling

Grundlæggende begreber inden for flowmåling gennemgås f.eks. volumen, viskositet samt laminart og turbulent flow. Desuden behandles det vigtigste måleudstyr og måleprincipper.

F2 – Flowmåling i væsker

Forskellige instrumenter til måling af væskestrømning i rør præsenteres. Der redegøres for de forskellige teknologiers styrker og svagheder og for, hvordan en flowmåler kalibreres.

F3 – Flowmåling i gas

For måling af flow i gasser gælder en række måletekniske forhold, som er forskellige fra flowmåling i væsker. Disse beskrives her sammen med grundlæggende fysiske egenskaber ved gasser.

H1 – Introduktion til måling af luftfugtighed

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant terminologi inden for hygrometri, herunder fordampning, kondensation, mætning, damptryk og dugpunkt. Desuden introduceres måleprincipper og relevante enheder samt forskellige typer af måleinstrumenter.

H1a – Introduktion til måling af luftfugtighed, øvelser

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i kompendiet H1.

G1 – Geometrisk måling

Der fokuseres på håndholdt måleudstyr såsom skydelære og mikrometerskrue. Forskellige kilder til måleusikkerhed gennemgås, og der opstilles et usikkerhedsbudget.

G2 – Ruhed

Introduktion til ruhed, form og bølgethed af overflader og karakterisering af ruhed vha. sanseindtryk, profil- og arealmetode. Grafisk vises hvordan form, bølgethed og ruhed kan skelnes med filtrering. Specifikationer i tekniske tegninger beskrives kort.

G3 – Måling af ruhed med taktil ruhedsmåler

Beskriver praktiske aspekter af taktil ruhedsmåling såsom indstillinger, filtre, kalibrering og brug af forskellige normaler.

G4 – Optisk måling af overflader

Indeholder kort introduktion til optik samt gennemgang af principperne bag konfokal-, fokusvariations- og interferensmikroskopi. Kalibrering af mikroskoper gennemgås tillige med usikkerhedsbudgetter for optisk måling af overflader.

G4a – Optisk måling af overflader, ekstramateriale

Zip-fil med ekstramateriale til G4. Indeholder Excel-ark til beregning af usikkerhedsbudget for optisk højdebestemmelse, Excel-ark til flerpunktskalibrering af mikroskop samt selve G4-kompendiet.

G5 – Kalibrering af koordinatmålemaskiner

Introduktion til koordinatmålemaskiner (KMM). Det beskrives, hvordan KMM’er kan valideres til brug for mange forskellige måleopgaver med henvisning til relevante ISO-standarder.

K1 – pH-måling

Dette er en introduktion til pH-skalaen. Her gennemgås definitionen af pH-skalaen, molaritet, molalitet, ionmobilitet, samt hvordan pH ændrer sig ved fortynding og med temperatur.

K2 – pH-metre

Her beskrives, hvordan man foretager målinger med pH-metre baseret på glaselektroder, hvordan man kalibrerer et pH-meter, og hvordan man udarbejder et usikkerhedsbudget ved pH-målinger.

K3 – Kemiske opløsninger

Kompendiet beskriver de parametre, som påvirker opløselighed af kemiske stoffer, samt hvordan voluminet eller massen af kemiske stoffer bestemmes for vandige opløsninger ved brug af laboratorievægte, pipetter og andet måleudstyr.

K4 – Målinger i klinisk biokemisk laboratorium

Video. Ca. 8 min. På klinisk biokemisk afdeling ved Næstved Sygehus analyseres hver dag tusindvis af blodprøver. Filmen følger det daglige arbejde i laboratoriet og giver en visuel introduktion til kontrolkort og kvalitetskontrol.

O1 – Måling af akustiske miljøpåvirkninger

Introduktion til begreberne lyd, støj, lydopfattelse og måling af lydtryk, herunder hørestyrkekurver og vægtningskurver til brug ved angivelse af støjniveauer.

O2 – Måling af partikler i røggas fra forbrændingsprocesser

I dette kompendium beskrives formålet med at måle partikler i røggas, og målemetoden beskrives i detaljer.

T1 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk modstand, teori

En introduktion til hvordan temperaturmålinger udføres ved hjælp af temperaturafhængige elektriske modstande, heriblandt om industrielle temperaturmålere, strøm og spænding, pt100, toleranceklasser, måling af modstand, 4-terminal måling og kalibrering.

T2 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk modstand, øvelser

Introduktion til praktiske aspekter ved modstandstermperaturmålinger, herunder øvelser med usikkerhedsberegning og datablade for et industrielt modstandstermometer.

T3 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk termospænding

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

T4 – Måling af temperatur ved hjælp af stråling, teori

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

P1 – Trykmåling i væsker og gasser

Kompendiet giver viden om måleprincipper og usikkerhedskilder i forbindelse med trykmåling. Derudover opnås kendskab til kalibrering af trykmålere og fortolkning af certifikater.