Download

Download af materialet her på siden er gratis. Vi er altid interesserede i at vide, hvem der har glæde af vores materiale – både af uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Hvis du finder materialet brugbart, eller på anden måde har ris eller ros, så skriv gerne en mail til srk@dfm.dk med dine kommentarer.

Alt materialet er emneinddelt herunder. Tryk på fanerne for at folde dem ud og tilgå materialet. I løbet af september og oktober 2019 har nogle af kompendierne skiftet nummer, så vær opmærksom på dette, når du henter de nyeste versioner.

A1 – Introduktion til målinger

Sidst opdateret: 2019-10

De fundamentale begreber inden for måleteori præsenteres heriblandt: måling, enhed, reference, sporbarhed, normal, reference, kalibrering, måleusikkerhed, fejl, miljøparametre, opløselighed, repeterbarhed, reproducerbarhed, danske aktører etc.

A2 – Introduktion til usikkerhedsbudgetter

Sidst opdateret: 2017-09


Grundlæggende indhold, opbygning og udregning af et usikkerhedsbudget. Gennemgås sammen med eksempler.

A2a – Introduktion til usikkerhedsbudgetter, regneark

Sidst opdateret: 2017-09

Excel-ark med eksempel på hvordan man laver en lineær regression, som inkluderer estimat for usikkerhederne på hældning og skæringspunkt.

A3 – Regneark til usikkerhedsbudgetter

Sidst opdateret: 2020-06

Zip-fil med regnearkstemplates til opsætning af usikkerhedsbudgetter.

A4 – Måleusikkerhed og overholdelse af tolerance

Sidst opdateret: 2019-09

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

A4a – Måleusikkerhed og overholdelse af tolerance, regneark

Sidst opdateret: 2019-09

Supplerende Excel-ark til A4-kompendiet.

A5 – Signalkæder og aflæsning af måledata

Sidst opdateret: 2019-09

Det introduceres, hvorledes data vist på en overvågningsskærm hænger sammen med selve målingen, heriblandt vurdering af tilhørende usikkerhed, kontrol af instrumenter og opstilling af usikkerhedsbudget for signalkæden.

A6 – Statistik med tilfældigt genererede tal

Sidst opdateret: 2019-10

7-Zip-fil med kompendium og regneark. Grundlæggende statistiske begreber såsom middelværdi og standardafvigelse samt t-testen introduceres i kompendiet. Udviklingen af disse bliver både grafisk og med udregnede værdier illustreret i de medfølgende regneark, når mængden af målinger i form af tilfældigt genererede tal øges.

A7 – On-site kalibrering

Sidst opdateret: 2020-01

Kalibrering i et laboratorium foregår under referencebetingelser som normalt ikke svarer til de forhold som måleudstyret anvendes under. Ved kalibrering på stedet for transmitterens anvendelse medtages bidrag fra bl.a. installationsforhold, data-loop, ydre påvirkninger fra miljøet og dermed mere realistiske driftsforhold.

A8 – Sporbarhedskæden

Sidst opdateret: 2020-02

Video som forklarer principperne bag sporbarhedskæden. Varighed 20 min. Filmen tager udgangspunkt i to emner produceret hos to forskellige danske virksomheder. Gennem besøg hos virksomhederne demonstreres det hvordan opmålinger af emnerne kan spores tilbage til en fælles reference. Referencen udgøres af den højeste realisation af meterens definition.

E1 – Måleteknik og impedansanalyse

Sidst opdateret: 2019-10

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

E2 – Grafisk introduktion til Fourierrække-transformationer

Sidst opdateret: 2019-09

I dette modul foretages en grafisk relateret analyse for at vise sammenhængen mellem tids- og frekvensdomæne. Der suppleres med analytiske udtryk for at opnå resultater, som giver realistisk overensstemmelse mellem observationer og teori.

E3 – Konstruktion og udmåling af højfrekvensstrømtang

Sidst opdateret: 2019-09

Praktiske aspekter af strømmåling med fokus på konstruktion og anvendelse af en hjemmelavet strømtang til højfrekvent vekselstrøm.

E4 – Måling af elektrisk effekt

Sidst opdateret: 2019-09

Måling af elektrisk effekt til f.eks. afregning af strømforbrug i private husholdninger og industri. Det vises, hvordan forskellige elmåleres nøjagtighed kan beregnes ud fra produktbladsoplysninger. Der henvises til relevante måleudstyrsdirektiver.

E5 – Elektromagnetik støj – fænomener og måling

Sidst opdateret: 2020-08

Indføring i begrebet EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) og hvordan man opnår det. Indeholder også henvisninger til standarder for området.

F1 – Introduktion til flowmåling

Sidst opdateret: 2018-09

Grundlæggende begreber inden for flowmåling gennemgås f.eks. volumen, viskositet samt laminart og turbulent flow. Desuden behandles det vigtigste måleudstyr og måleprincipper.

F2 – Flowmåling i væsker

Sidst opdateret: 2018-08

Forskellige instrumenter til måling af væskestrømning i rør præsenteres. Der redegøres for de forskellige teknologiers styrker og svagheder og for, hvordan en flowmåler kalibreres.

F3 – Flowmåling i gas

Sidst opdateret: 2018-09

For måling af flow i gasser gælder en række måletekniske forhold, som er forskellige fra flowmåling i væsker. Disse beskrives her sammen med grundlæggende fysiske egenskaber ved gasser.

H1 – Introduktion til måling af luftfugtighed

Sidst opdateret: 2019-10

Kompendiet gør læseren bekendt med relevant terminologi inden for hygrometri, herunder fordampning, kondensation, mætning, damptryk og dugpunkt. Desuden introduceres måleprincipper og relevante enheder samt forskellige typer af måleinstrumenter.

H1a – Introduktion til måling af luftfugtighed, øvelser

Sidst opdateret: 2019-10

Regneark med øvelser til stoffet præsenteret i kompendiet H1.

G1 – Geometrisk måling

Sidst opdateret: 2017-10

Der fokuseres på håndholdt måleudstyr såsom skydelære og mikrometerskrue. Forskellige kilder til måleusikkerhed gennemgås, og der opstilles et usikkerhedsbudget.

G2 – Ruhed

Sidst opdateret: 2017-10

Introduktion til ruhed, form og bølgethed af overflader og karakterisering af ruhed vha. sanseindtryk, profil- og arealmetode. Grafisk vises hvordan form, bølgethed og ruhed kan skelnes med filtrering. Specifikationer i tekniske tegninger beskrives kort.

G3 – Måling af ruhed med taktil ruhedsmåler

Sidst opdateret: 2018-06

Beskriver praktiske aspekter af taktil ruhedsmåling såsom indstillinger, filtre, kalibrering og brug af forskellige normaler.

G4 – Optisk måling af overflader

Sidst opdateret: 2018-11

Indeholder kort introduktion til optik samt gennemgang af principperne bag konfokal-, fokusvariations- og interferensmikroskopi. Kalibrering af mikroskoper gennemgås tillige med usikkerhedsbudgetter for optisk måling af overflader.

G4a – Optisk måling af overflader, ekstramateriale

Sidst opdateret: 2018-11

7-Zip-fil med ekstramateriale til G4. Indeholder Excel-ark til beregning af usikkerhedsbudget for optisk højdebestemmelse, Excel-ark til flerpunktskalibrering af mikroskop samt selve G4-kompendiet.

G5 – Kalibrering af koordinatmålemaskiner

Sidst opdateret: 2018-09

Introduktion til koordinatmålemaskiner (KMM). Det beskrives, hvordan KMM’er kan valideres til brug for mange forskellige måleopgaver med henvisning til relevante ISO-standarder.

K1 – pH-måling

Sidst opdateret: 2019-10

Dette er en introduktion til pH-skalaen. Her gennemgås definitionen af pH-skalaen, molaritet, molalitet, ionmobilitet, samt hvordan pH ændrer sig ved fortynding og med temperatur.

K2 – pH-metre

Sidst opdateret: 2019-10

Her beskrives, hvordan man foretager målinger med pH-metre baseret på glaselektroder, hvordan man kalibrerer et pH-meter, og hvordan man udarbejder et usikkerhedsbudget ved pH-målinger.

K3 – Kemiske opløsninger

Sidst opdateret: 2019-09

Kompendiet beskriver de parametre, som påvirker opløselighed af kemiske stoffer, samt hvordan voluminet eller massen af kemiske stoffer bestemmes for vandige opløsninger ved brug af laboratorievægte, pipetter og andet måleudstyr.

K4 – Målinger i klinisk biokemisk laboratorium

Sidst opdateret: 2019-08

Video. Ca. 8 min. På klinisk biokemisk afdeling ved Næstved Sygehus analyseres hver dag tusindvis af blodprøver. Filmen følger det daglige arbejde i laboratoriet og giver en visuel introduktion til kontrolkort og kvalitetskontrol.

K5 – Koncentrationsmåling

Sidst opdateret: 2020-08

I kompendiet gennemgås forskellige metoder til koncentrationsbestemmelse af en eller flere konstituenter i en opløsning. Fordele og ulemper ved de forskellige metoder beskrives. Der gives også regneeksempler med bestemmesle af usikkerheder.

M1 – Måling af masse

Sidst opdateret: 2020-10

Dette kompendie beskriver de metrologiske aspekter vedrørende måling af masse, herunder en introduktion til forskellige vejeprincipper og begreber såsom opdrift og konventionel masse.

O1 – Måling af akustiske miljøpåvirkninger

Sidst opdateret: 2018-10

Introduktion til begreberne lyd, støj, lydopfattelse og måling af lydtryk, herunder hørestyrkekurver og vægtningskurver til brug ved angivelse af støjniveauer.

O2 – Måling af partikler i røggas fra forbrændingsprocesser

Sidst opdateret: 2018-10

I dette kompendium beskrives formålet med at måle partikler i røggas, og målemetoden beskrives i detaljer.

T1 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk modstand, teori

Sidst opdateret: 2021-04

En introduktion til hvordan temperaturmålinger udføres ved hjælp af temperaturafhængige elektriske modstande, heriblandt om industrielle temperaturmålere, strøm og spænding, pt100, toleranceklasser, måling af modstand, 4-terminal måling og kalibrering.

T2 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk modstand, øvelser

Sidst opdateret: 2019-10

Introduktion til praktiske aspekter ved modstandstermperaturmålinger, herunder øvelser med usikkerhedsberegning og datablade for et industrielt modstandstermometer.

T3 – Temperaturmåling ved hjælp af elektrisk termospænding

Sidst opdateret: 2019-10

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

T4 – Måling af temperatur ved hjælp af stråling, teori

Sidst opdateret: 2019-09

Der gives en beskrivelse af metoder til at opstille acceptintervaller ud fra risikovurderinger. Der forudsættes et vist kendskab til sandsynlighedsfordelinger og udregninger med disse.

P1 – Trykmåling i væsker og gasser

Sidst opdateret: 2018-09

Kompendiet giver viden om måleprincipper og usikkerhedskilder i forbindelse med trykmåling. Derudover opnås kendskab til kalibrering af trykmålere og fortolkning af certifikater.

Ø1 – En Elektronisk Vægt

Sidst opdateret: 2020-07

Øvelsesvejledning til at bygge sin egen elektroniske vægt baseret på en vejecelle og en Arduino.

Ø2 – Koncentrationsbestemmelse ved fotometri

Sidst opdateret: 2020-10

Øvelsesvejledning til at bygge og kalibrere sit eget lille fotometriske måleinstrument baseret på en lysdiode, en fotomodstand og en Arduino.

Ø3 – pH-elektroden i praksis

Sidst opdateret: 2020-10

Øvelsesvejledning til at kalibrere et elektrisk pH-meter ved brug af et sæt reference buffer-opløsninger og en Arduino.

Ø4 – Trykmåler

Sidst opdateret: 2020-10

Øvelsesvejledning til at fremstille en højdemåler, ved at kalibrere en trykmåler med et sæt reference højder og en Arduino.

Ø5 – Hydrometer kalibreringsøvelse

Sidst opdateret: 2020-10

Øvelsesvejledning til at kalibrere et hydrometer ved brug af et sæt reference sukker-opløsninger.

Ø6 – Sekundpendulet

Sidst opdateret: 2020-10

Øvelsesvejledning til at bygge og efterprøve et sekundpendul som tidsmåler og opstilling af et usikkerhedsbudget som dokumentation.

Vi er meget interesserede i din feedback!

Hvis du ønsker svar på din feedback kan du indtaste din email. Vi vil også gerne vide hvem du er!
Fx: "G1 - Geometrisk måling". Hvis feedbacken ikke omhandler et læremiddel - skriv "Andet"
Hvad er godt og hvad er mindre godt? Er der noget som du ville have ønsket var bedre forklaret eller uddybet, og er der et emne du føler vi har helt glemt?